Qo'qon DPI. ilmiy xabarlari http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi <p>Qo'qon davlat pedagogika instituti</p> <p>Ilmiy xabarlar jurnali yilda 4 marotaba chop etiladi</p> <p> </p> <p> </p> en-US Qo'qon DPI. ilmiy xabarlari CHORVACHILIK BILAN BOG‘LIQ AN’ANALARDA ETNOEKOLOGIK QARASHLAR http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/4 <p>Маqolada Farg‘ona vodiysi o‘zbeklarining chorvachilik <br>bilan bo‘gliq etnoekologik qarashlari ilmiy manbalar va etnografik dala <br>yozuvlari asosida qisqacha tahlil etilgan. Маqolada Farg‘ona vodiysi <br>o‘zbeklarining chorvachilik bilan bo‘gliq etnoekologik qarashlariga oid ilmiy <br>xulosalar bayon etilgan.</p> Isxakov Bexzod Barkamalovich Namangan muhandislik-qurilish instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi, tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 4 9 QO‘LYOZMA KITOB SAHIFALARIGA ISHLANGAN MINIATYURALAR http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/6 <p>Maqolada Qo‘qon xonligi davrida ko‘chirilgan qo‘lyozma <br>kitoblarning sahifalariga ishlangan miniatyuralar xususida so‘z boradi. <br>Shuningdek ushbu miniatyuralarni ishlagan rassomlar faoliyati ham yoritib <br>o‘tilgan.</p> Abdullayev Ravshanjon O‘zR FA Tarix instituti Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 10 14 ASQAD MUXTOR ASARLARI LINGVOPOETIKASI http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/7 <p>Maqolada Asqad Muxtor ijodi va uning o`ziga <br>xos bo`lgan qirralariga ijodiy yondashilgan. Adib ijodining o`rganilish <br>darjasini yoritishga harakat qilgan</p> Akbarova Xolisxon Mahmudovna Qo‘qon davlat рedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 15 18 RAUF PARFI SHE’RIYATIDA “YOMG`IR” KONSEPTI http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/8 <p>Maqolada konsept terminining nazariy asosiga doir fikrlar <br>o`rganilgan. Keltirilgan ilmiy asoslar shoir Rauf Parfi ijodida “yomg`ir” <br>konsepti misolida dalillangan</p> Pirnazarova Dilbarxon Abdullajon qizi Qo`qon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 19 22 INGLIZ TILIDA UNDOSHLARNING FONETIK VA GRAFEMIK XUSUSIYATLARI http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/9 <p>Maqola ingliz tilidagi undoshlarning fonetik va grafemik <br>xususiyatlariga bag‘ishlangan. Unda undoshlarning artikulyasiyasi, akustikasi, <br>distributsiyasidagi o‘ziga xosliklari o‘rganilgan. Shuningdek, maqolada undosh <br>fonemalarning grafemik jihatdan o‘ziga xos xususiyatlari aniq misollar bilan <br>izohlangan. Grafemik xususiyatiga ko‘ra, ingliz tilida undoshlar “Bir fonema –<br>bir nechta harf” tamoyili asosida voqelanishi ta’kidlangan. Maqola so‘nggida <br>ingliz tilini xorijiy til sifatida o‘rganish jarayonida undoshlarning mazkur <br>fonetik va grafemik xususiyatlarini puxta o‘zlashtirish samarali natijalarga <br>erishishda muhim omil bo‘ladi, deb xulosa qilingan</p> Radjabov Nasir Nasimovich Jamoat xavfsizligi universiteti tillarni o‘rganish kafedrasi dotsenti, (PhD) Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 23 34 O‘SIMLIK CHIQINDILARI ASOSIDA KO‘MIR ADSORBENTLAR OLISH http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/10 <p>Ushbu maqolada adsorbentlar va ularning ishlab <br>chiqaruvchi korxonalar oqova suvlarini tozalash uchun ishlatilishi va <br>samaradorligi haqida ma`lumotlar keltirilgan</p> Kushnazarova Shohidaxon Kosimovna Kimyo kafedrasi katta o‘qituvchisi, PhD Abdullaxonova Gulruh Abdullajon qizi magistr Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 35 40 THE CHARACTERISTIC FEATURES OF LANGUAGE UNITS AND LEVELS IN LINGUISTICS http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/11 <p>This article devoted to the study the characteristic <br>features of language units and levels in linguistics. As recognized in <br>theoretical linguistics, language units have basically three types of <br>relationships, i.e. syntagmatic, paradigmatic and hierarchical relationships.<br>The important features (signs) of linguistic units are first determined on the <br>basis of each level system, and then on the basis of the systems located <br>below and above this level. If we take into account the theory of languagespeech opposition of modern linguistics, we should call the level where <br>sound types exist not "phonetic level", but "phonological level", to support <br>such a view in linguistics</p> A.I. Ziyayev Kokand State Pedagogical Institute, DSc., professor D.B. Azimova Phd student Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 41 47 NAM SAQLOVCHI KOMPLEKS O’G’IT OLISH JARAYONIGA REAGENTLARNI TA`SIRINI O’RGANISH http://ilmiyxabarlar.uz/index.php/kspi/article/view/12 <p>Maqolada qishloq hoʼjaligi uchun keng taʼsir etuvchi nam <br>saqlovchi kompleks oʼgʼit olish boʼyicha tadqiqot natijalari keltirilgan. <br>Gelsimon massa olish uchun turli xil mineral kislota (HNO3, H2SO4 va organik <br>kislota) lardan va turli nisbatlardagi choklovchi agentlardan foydalanilgan. Turli <br>tuproq-iqlim sharoitlariga mos keluvchi gidrogellarni boʼkish jarayonlarini <br>oʼrganilgan.</p> T.T.Abduxakimov tayanch doktorant, NamMTI D.Sh.Sherquziyev professor, NamMTI Copyright (c) 2023 2023-10-22 2023-10-22 3 1 48 54